ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร 043 236621 โทรสาร 043 237986
facebook : สนง.พมจ.ขอนแก่น พม.