ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการ กสจ.

ประชุมคณะอนุกรรมการ กสจ.

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดขอนแก่น ในวัที่ ๒๑ พฤศจิกายน... [More...]

ออกหน่วยเคลื่อนที่จังหวดขอนแก่น ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

ออกหน่วยเคลื่อนที่จังหวดขอนแก่น ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน... [More...]

ประชุมหันหน้าหน่วยงนสังกัดกระทรวง พม.

ประชุมหันหน้าหน่วยงนสังกัดกระทรวง พม.

ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๑๘... [More...]

ประชุมผู้ประกอบการสถานรับเลีียงเด็กฯ

ประชุมผู้ประกอบการสถานรับเลีียงเด็กฯ

... [More...]

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดฯ

นางเบญจมาศ  หะยาจันทา หัวหน้าหลุ่มนโยบายและวิชาการการ... [More...]

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ในวันที่... [More...]

ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดขอนแก่น

ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดขอนแก่น

ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ... [More...]

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่... [More...]

รวมน้ำใจกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗

รวมน้ำใจกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗

คณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดขอนแก่น ร่วมงาน... [More...]

ประชุมชี้แจงจัดตั้งกองทุนฯ

ประชุมชี้แจงจัดตั้งกองทุนฯ

นางเบญจมาศ  หะยาจันทา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ... [More...]

:: Web Link ::

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา