ข่าวกิจกรรม

ประชุมสัมมนาเพิ่มทักษะการดำเนินงานตามนโยบายฯ

ประชุมสัมมนาเพิ่มทักษะการดำเนินงานตามนโยบายฯ

นายสาย  เตรียมไธง พมจ.ขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพิ่มทักษะการดำเนินงานตามนโยบาย... [More...]

พมจ.ขอนแก่น ร่วมงานคืนความสุขให้คนในชาติฯ

พมจ.ขอนแก่น ร่วมงานคืนความสุขให้คนในชาติฯ

นายสาย  เตรียมไธสง  พมจ.ขอนแก่น ร่วมงานคืนความสุขให้คนในชาติ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ... [More...]

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนตาบอดฯ

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนตาบอดฯ

นายสาย  เตรียมไธสง พมจ.ขอนแก่น... [More...]

โครงการสร้างความปรองดองโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาฯ

โครงการสร้างความปรองดองโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาฯ

นายสาย  เตรียมไธสง พมจ.ขอนแก่น เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์... [More...]

โครงการเสริมสร้างพลังและมอบความสุขอย่างยั่งยืนฯ

โครงการเสริมสร้างพลังและมอบความสุขอย่างยั่งยืนฯ

นายสาย  เตรียมไธสง พมจ.ขอนแก่น... [More...]

ประชุมเชิงปฏิบัติกาารจัดทำยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติกาารจัดทำยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุฯ

นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น... [More...]

พมจ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมโครงการฯ

พมจ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมโครงการฯ

นายสาย  เตรียมไธสง พมจ.ขอนแก่น... [More...]

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารฯ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารฯ

นางเบญจมาศ  หะยาจันทา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ... [More...]

โครงการเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับตำบล รุ่นที่ 2

โครงการเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับตำบล รุ่นที่ 2

นายสาย  เตรียมไธสง พมจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับตำบล รุ่นที่... [More...]

พมจ.เปฺิดงานโครงการอบรมเชิงปฏบัติการฯด้านความรุนแรงในครอบครัว

พมจ.เปฺิดงานโครงการอบรมเชิงปฏบัติการฯด้านความรุนแรงในครอบครัว

นายสาย  เตรียมไธสง พมจ.ขอนแก่น... [More...]

:: Web Link ::

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา