ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ กองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 4/2557

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ กองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 4/2557

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ... [More...]

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ คนพิการจังหวัด ฉบับที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ คนพิการจังหวัด ฉบับที่ 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 - 2559... [More...]

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ คนพิการประจำจังหวัดขอนแก่น

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ คนพิการประจำจังหวัดขอนแก่น

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2557 ในวันที่ 21... [More...]

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น... [More...]

อบรมครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน

อบรมครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน

อบรมครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด้กเล็กในชุมชน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น ประจำปี... [More...]

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯกองทุนคนพิการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯกองทุนคนพิการ

... [More...]

มอบเงินสงเคระห์ผู้พิการและรถโยก

มอบเงินสงเคระห์ผู้พิการและรถโยก

นางเบญจมาศ  หะยาจันทา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ... [More...]

มอบเงินกู้ยืมเงินกองทุนประกอบแาชีพผู้สูงอายุ

มอบเงินกู้ยืมเงินกองทุนประกอบแาชีพผู้สูงอายุ

นางรัชนี  ชาบุตรศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สนง.พมจ.ขอนแก่น... [More...]

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวันเยาวชนแห่งชาติ

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวันเยาวชนแห่งชาติ

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ... [More...]

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการจังหวัดขอนแก่น วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเสียงแคน... [More...]

:: Web Link ::

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา